OUTRA NORMATIVA APLICABLE

Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)
En cumprimento da Lei de Transparencia, a Federación Galega de Piragüismo, fai público neste apartado, diversa información.

ENLACES DE DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN